Skip to main content

De ledenvergadering in 7 minuten!

Gepubliceerd: Monday 20 November 2023 | 12:50

Vrijdagavond was de algemene ledenvergadering. Precies 40 leden waren aanwezig. Jammer dat er van de 839 spelende leden maar vijf aanwezig waren. Hieronder volgt aan de hand van de agenda een korte samenvatting van de vergadering die nog geen uur duurde. 

1. Highlights seizoen 2022-2023
Aan de hand van de onderstaande slide die bij de vorige ledenvergadering werd gepresenteerd werd het afgelopen seizoen doorlopen.

Begroting realiseren
Financieel is het jaar uiterst positief afgesloten. Zie ook de punten verderop op de agenda.

Energiekosten en inkoop managen
De energiekosten zijn minder gestegen dan verwacht en er is inmiddels een flexibel energiecontract afgesloten. Ook zijn diverse maatregelen genomen om de energiekosten terug te dringen. Steve Brock heeft onderhandelingen gevoerd met verschillende bier(drank)leveranciers. Uiteindelijk is er gekozen voor onze huidige leverancier (InBev). Het nieuwe contract geeft ons een goed inkoopvoordeel en gaat al 1 januari in. Steve werd bedankt voor zijn inspanningen.

3e kunstgrasveld 
Maandag 13 november kregen we het volgende bericht van de gemeente:

Tijdens de gemeenteraad is ingestemd met de begroting voor 2024. Onderdeel van de begroting is de vervanging van de natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden bij CVV Zwervers en SVS.
Sportief Capelle heeft na een jaar monitoring en intensief onderhoud van de velden geadviseerd om de twee natuurgrasvelden van SVS en CVV Zwervers te vervangen naar kunstgrasvelden. De gemeenteraad steunt het advies van Sportief Capelle en stelt middelen ter beschikking voor de realisatie van deze vervanging van de velden in het voorjaar van 2024.

Dit is natuurlijk een geweldig moment voor de club. Het derde kunstgrasveld voorkomt veel frustratie bij leden, vrijwilligers en tegenstanders als gevolg van afgelastingen. Ook hebben we veel meer ruimte om te trainen en kunnen senioren eerder starten met de trainingen. De planning is dat het veld er ligt vóór 19 mei 2024. Het onderstaande plaatje geeft het huidige veld 3 gevoel het best weer.....

Voorbereiding implementatie nieuwe kledinglijn
Voor het nieuwe kledingplan (van Hummel naar Robey) is alles doorgerekend. deze week wordt de bestelling definitief gemaakt. Zowel het thuis- als het uittenue zijn helemaal goedgekeurd. De komende maanden wordt samen met de kledingcommissie de uitgiftelogistiek doorgesproken zodat we bij de start van het nieuwe seizoen alle leden in het nieuwe tenue kunnen starten. Hieronder het nieuwe wedstrijdtenue.

Investeren in de jeugdopleiding en -trainers
Afgelopen jaar is er veel gebeurd binnen de jeugd. Er is in de persoon van Henri van Zeist een extra hoofd opleiding aangesteld en Robert Eckmeijer is als coördinator toegevoegd aan het jeugdbestuur.  Er is een samenwerking met de jeugdopleiding van Sparta tot en met 2025 afgesloten en er zijn drie cursussen Jeugd Voetbalcaoch gegeven aan onze jeugdtrainers. Daarnaast is alle informatie die van belang is voor onze trainers vastgelegd in een mooi magazine dat elke trainer bij aanvang van het seizoen heeft gekregen. Hieronder het nieuwe bestuursmodel van de jeugd.

Succesvolle U13 CUP (29e editie)
Aan de hand van enkele slides werd het succes van de 29e U13 CUP gepresenteerd. De komst van Dynamo Kiev, de vele toeschouwers en zeker de grote hoeveelheid enthousiaste vrijwilligers maakte het tot een uiterst succesvol evenement. 

Sponsoren behouden
Er is afgelopen jaar geen enkele sponsor afgehaakt. Er zijn zelfs sponsoren bijgekomen. DIFF als hoofdsponsor en Desta Bouw als Sophia-sponsor. Komend seizoen wordt geprobeerd om meer sponsoren te vinden voor het nieuwe LED-scherm. Hieronder alle Sophia sponsoren zoals ze op de banners staan vermeld.

Handhaven Heren-1, heren-2 voorbereiden op zaterdag
Helaas heeft Zwervers-1 de versterkte degradatie niet overleefd en is gedegradeerd naar de 2e klasse. Heren-2 heeft met een zevende plek een prima resultaat behaald in de reserve hoofdklasse en staat inmiddels aan kop in de reserve tweede klasse op zaterdag.

Duidelijkheid over eigendom en investeringen
Er zijn verschillende overleggen met Sportief Capelle en de gemeente geweest om helderheid te krijgen over de mogelijkheid van het doen van investeringen door ons als club voor het realiseren van een aanbouw op het terras bij de bestuurskamer (vergader- en presentatieruimte). De weg die we moeten bewandelen is nu duidelijk. We gaan een aanvraag voorbereiden die we, afhankelijk van de hoogte van de benodigde investering, in een ledenvergadering zullen presenteren. Hieronder een schets van een van de mogelijke varianten van de aanbouw.

Behoud 800 leden
Op de dag van de ledenvergadering stond de teller op 1065 leden waarvan 839 spelende leden.  

2. Financieel verslag 2022-2023
Penningmeester Edgar Ruijgers gaf een overzicht van de financiële resultaten. Het afgelopen seizoen is met een goed en positief resultaat afgesloten. Zwervers is schuldenvrij en kerngezond.

3. Verslag kascommissie
De kascontrole wordt sinds jaar en dag uitgevoerd door onze trouwe sponsor Daamen & van Sluis. Edgar heeft het oordeel van  Daamen & van Sluis voorgelezen. De samenvatting van de kascontrole werd als volgt omschreven:

Gelet op de resultaten en de gezonde situatie waarin de vereniging zich bevindt (verenigingsvermogen en kaspositie) kan het bestuur wederom een groot compliment worden gemaakt voor het gevoerde beleid in algemene zin. Tenslotte wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen het gevoerde financieel beleid in het verenigingsjaar 2022/2023.

En dat laatste werd ook door de ALV gedaan.

3. Begroting 2023-2024
De begroting voor het seizoen 2023-2024 werd gepresenteerd en door de ALV goedgekeurd.

4. Vaststelling contributie
Aangezien de kostenontwikkelingen nog te onzeker zijn, werd voorgesteld om in het voorjaar van 2024 een extra ledenvergadering te plannen ter vaststelling van de contributie 2024/2025. Dit voorstel werd goedgekeurd.

5. Bestuurssamenstelling
Alleen jeugdvoorzitter Ronald Streijl was aftredend maar stelde zich gelukkig ook weer herkiesbaar. En ook dat werd door iedereen als uiters positief ervaren.

7. Prioriteiten 2023-2024
De prioriteiten voor het komend seizoen, die niet veel anders zijn dan die van het vorige seizoen, werden gepresenteerd. Hieronder de samenvattende slide.

30e editie van de U13 CUP
Een van de topics voor het seizoen 2023-2024 is de 30e editie van de U13 CUP. Kees Seip gaf een status update van de voorbereidingen. In een paar bullits:

  • Feyenoord, Ajax, FC Kopenhagen, Borussia Dortmund, KRC Genk en Paris Saint Germain hebben toegezegd.
  • Om de kosten van de hotels te drukken hebben we gastgezinnen nodig voor twee teams.
  • Er komt een jubileum-magazine (inclusief programmaboekje) voor het toernooi waar sponsors advertenties in kunnen plaatsen.
  • Ook dit jaar is het volkrijgen van het vriendenbord (€ 6.000) weer cruciaal (€ 60 euro) voor personen en € 120 voor bedrijven.

8. Vragen en antwoorden
Er waren geen vragen en dus ook geen antwoorden. Wel werd Kasper Luchtmeijer nog in het zonnetje gezet. Recentelijk heeft Kasper, na 30 jaar, besloten te stoppen als verslaggever bij Radio Capelle. Kasper was de stem van Zwervers op de radio bij thuiswedstrijden en zeker ook bij de U13 CUP. Kasper is inmiddels donateur en dus lid van Zwervers en is op de zondagen speaker bij CVV Zwervers-1. 

Een bijzonder moment: Ger Jacobs benoemd tot Ere-lid van CVV Zwervers
Toen de voorzitter de vergadering wilde afsluiten nam Edgar Ruijgers namens het bestuur het woord en gaf hij aan dat bij het bestuur het verzoek van leden is binnengekomen om Ger Jacobs voor te dragen als erelid van de vereniging.  Voor die benoeming zijn allerlei argumenten aangedragen. 
Het bestuur (waar Ger dan voor dit besluit geen onderdeel van uitmaakte) ondersteunde dit verzoek en heeft daarom dit verzoek ter stemming voorgelegd aan het hoogste orgaan van deze vereniging: “de Algemene Ledenvergadering”.
De ledenvergadering stemde in met dit voorstel.

Ger reageerde verrast en was onder de indruk van de waardering. Hij gaf aan dat de "wapenfeiten" het resultaat zijn van teamwork waar iedereen vanuit uit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid het beste voor heeft met de club.

De nazit duurde tot ver na twaalf uur.