Skip to main content

Privacyverklaring

Het informeren en enthousiasmeren en daarmee het "verenigen" van onze leden vormen belangrijke pijlers in het (communicatie) beleid bij CVV Zwervers.
Zoals iedere vereniging hebben wij ons te houden aan de privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze wet verlangt van ons dat wij een goede beveiliging hebben ten aanzien van de vastlegging van persoonsgegevens en transparant zijn over de verwerking van die gegevens.

Uiteraard houden wij ons hieraan! Ons privacy beleid staat binnen het bestuur regelmatig op de agenda en wordt waar nodig aangescherpt. We hebben het beleid samengevat in een verklaring. Privacy en alles wat met de AVG te maken heeft hebben we verankerd in ons bestuur. Binnen het bestuur heeft Kees Seip de rol van aanspreekpunt voor privacy/AVG zaken op zich genomen. Heb je vragen/suggesties of opmerkingen stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit is een privacyverklaring van CVV Zwervers, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341795. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit is toegestaan.
De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

 • overeenkomst; alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van een overeenkomst. Dit betreft een lidmaatschap, een vrijwilligersverband of een werknemersrelatie;
 • wettelijke plicht; gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en andere overheidsinstanties;
 • gerechtvaardigd belang; gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van CVV Zwervers en de inbreuk op uw privacy;
 • vitaal belang; in geval van levensbedreigende- of noodsituaties;
 • ondubbelzinnige toestemming; overige persoonsgegevens worden alleen op basis van uw toestemming verwerkt en deze mag altijd ingetrokken worden.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

Leden

 • Naw-gegevens (lid of ouder van lid indien minderjarig)
 • Telefoonnummer (lid of ouder van lid indien minderjarig)
 • E-mailadres (lid of ouder van lid indien minderjarig)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 •  IBAN (lid of ouder van lid indien minderjarig)
 • Legitimatienummer (vanaf 14 jaar)

Vrijwilligers

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit

Betaalde krachten

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Burgerservicenummer
 • Kopie legitimatie
 • IBAN

1.3 CVV Zwervers heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • De ledenadministratie, bijvoorbeeld om aansluiting bij een sportbond te faciliteren, als ook plaatsing in een team-, trainings- of competitieverband, het innen van contributie, aansluiting bij nevenactiviteiten.
 • De vrijwilligersadministratie, bijvoorbeeld om plaatsing in een team-, trainings- of competitieverband te faciliteren, als ook intern overleg, aansluiting bij nevenactiviteiten.
 • Voor personeels- en salarisadministratie in geval van betaalde krachten die werkzaamheden voor CVV Zwervers verrichten.
 • De debiteuren- en crediteurenadministratie.
 • Vanuit netwerk- en computersystemen die binnen CVV Zwervers beschikbaar worden gesteld aan vrijwilligers of betaalde krachten ter ondersteuning van hun werkzaamheden.
 • Voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving, voor zover van toepassing of noodzakelijk.
 • In sommige gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens voor archiefbeheer.
 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de postregistratie en e-mailarchivering
 • In het kader van de beveiliging van u en uw eigendommen bewaken wij ons sportpark door middel van videocameratoezicht en toegangscontrole. Hiermee bewaken wij personen, gebouwen, terreinen en zaken. Dit doen wij met behulp van duidelijk zichtbare videocamera’s. De beelden worden opgeslagen en uitsluitend geraadpleegd door leden van het dagelijks bestuur en uitsluitend als daar zwaarwegende redenen voor zijn of als politie/handhaving deze aan ons opvraagt.


2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de werkgroep privacy via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • ragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CVV Zwervers.

2.2 Teneinde de bescherming van de privacy van onze leden enerzijds en haar communicatiebeleid anderzijds op een voor CVV Zwervers werkbare wijze te kunnen borgen, hanteert CVV Zwervers een opt-out beleid dat erin bestaat dat:

 • Leden op voorhand via email kunnen aangeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l dat zij niet willen voorkomen in communicatie uitingen van CVV Zwervers als bedoeld in artikel 6, bij gebreke waarvan CVV Zwervers ervan uitgaat dat dergelijke communicatie uitingen op voorhand dus de instemming hebben(heeft) van de(het) betreffende leden(lid);
 • Leden op of na het moment dat de communicatie uiting geplaatst is, schriftelijk kunnen aangeven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dat zij de uiting waarin zij voorkomen verwijderd willen zien. Daaraan zal dan door CVV Zwervers gevolg worden gegeven voor zover dat mogelijk is.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. VERWERKERS

4.1 CVV Zwervers maakt gebruik van een aantal verwerkers; dat zijn leveranciers aan wie wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteedt. Zo vindt de ledenadministratie plaats in Sportlink, wordt de salarisadministratie van betaalde krachten door een administratiekantoor verricht en kan het innen van contributie worden uitbesteed. Wij sluiten met onze verwerkers een verwerkersovereenkomst af om de privacybescherming te waarborgen. Heeft u vragen over deze of andere verwerkers, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep privacy via .

5. DERDEN

5.1 CVV Zwervers verstrekt geen gegevens aan externe partijen (derden). Slechts op grond van de wet kan CVV Zwervers verplicht zijn om in sommige gevallen persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten zoals de politie (in het kader van een strafrechtelijk onderzoek) of de Belastingdienst. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

6. COMMUNICATIEBELEID

6.1 Wij kunnen foto’s, berichten of filmpjes van CVV Zwervers activiteiten van bezoekers, leden en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op:

 • de Zwervers website
 • haar social media kanalen
 • haar TV-schermen in de kantine
 • posters en banners
 • Club TV van CVV Zwervers

Tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

7. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

7.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.