Skip to main content

Rode kaarten / stakingen

 1. Gele en rode kaarten. Hoe het werkt en wat het kost

Omdat het niet bij iedereen duidelijk is wat de consequentie is van het krijgen van gele en rode kaarten hebben we hieronder e.e.a. proberen uit te leggen. Er is een verschil tussen gele en rode kaarten in de A en B categorie.

Categorie A:

Tot de categorie A behoren:

 • mannen veldvoetbal standaard Topklasse tot en met de zesde klasse
 • mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse
 • vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse
 • JO19, JO17, JO15 Eredivisie tot en met de eerste klasse
 • JO13 eerste divisie tot en met Hoofdklasse

In de A categorie worden gele en rode kaarten op de volgende wijze bestraft:

JeugdledenBoete
Gele kaart (t/m 4e registratie)

€ 7,60

Gele kaart (vanaf 5e registratie)

€ 16,60

Rode kaart / 2 x gele kaart

€ 16,60

SeniorenBoete
Gele kaart (t/m 4e registratie)

€ 16,60

Gele kaart (vanaf 5e registratie)

€ 29,40

Rode kaart / 2 x gele kaart

€ 29,40

LET OP:
Een speler die met een directe rode kaart van het speelveld wordt gestuurd, mag (automatisch) niet deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team. Tot en met de dag waarop dit team één bindende wedstrijd (competitie of bekerwedstrijd) heeft gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om in een ander elftal van de vereniging uit te komen.

De boetes worden door de club betaald aan de KNVB maar worden verhaald op de spelers. Betaal je de boete niet terug aan de club dan mag je niet meer trainen en spelen.

Categorie B:

Tot de B-categorie behoren alle teams die niet onder de A-categorie vallen.

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.

 1. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de JO13 categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.
 2. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden.
 3. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.
 4. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.
 5. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil.
 6. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste waarschuwing. De waarschuwing wordt bekrachtigd met een gele kaart. De gele kaart wordt dus gegeven om duidelijk te maken dat er een waarschuwing is gegeven. De rode kaart wordt gegeven bij een tweede waarschuwing en maakt duidelijk dat er sprake is van een veldverwijdering. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, wisselspelers, een gewisselde speler of een teamofficial.
 7. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.
 8. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen.
 9. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter de gele kaart. Alleen als deze persoon het veld moet verlaten wordt de rode kaart getoond.
 10. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.
 11. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.
 12. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.
 13. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.
 14. Indien de wedstrijd verlengd wordt moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf nog in de verlenging ondergaan.
 15. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen.

Rode kaarten

Bij handelingen met buitensporige inzet en ernstig wangedrag toont de scheidsrechter een (directe) rode kaart.

De speler moet dan direct het veld verlaten. De scheidsrechter vermeld na afloop van de wedstrijd het incident op het wedstrijdformulier. De betreffende speler wordt daardoor ‘in staat van beschuldiging’ gesteld door de tuchtcommissie van de KNVB.
Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn uitspraak over de strafmaatregel.

Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in bindende wedstrijden tot en met de dag waarop zijn team de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

Bindende wedstrijden zijn:

 • Competitie en daarmee samenhangende wedstrijden;
 • Nederlandse voetbalbekers;
 • Kampioenschappen van Nederland.

De club en speler zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van deze regel.

Eventuele boetes die voortvloeien uit de rode kaarten worden door de club betaald aan de KNVB maar worden verhaald op de speler. Betaal je de boete niet terug aan de club dan mag je niet meer trainen en spelen.

 1. Procedures en beroep

 1. Gele kaart speler CVV Zwervers
  • Tegen een gele kaart kan niet in beroep gegaan worden.
 2. Rode kaart speler CVV Zwervers
  • Het gaat om een directe rode kaart (dus niet 2x geel)
  • Er hoeft geen rapport opgemaakt worden door de speler en het bestuur. De speler ontvangt van de KNVB een schikkingsvoorstel, behalve als de KNVB op basis van het verslag van de arbiter besluit tot een tuchtzaak;
  • Als een speler niet akkoord gaat met de opgelegde straf, moet hij een rapport indienen bij de KNVB. Dit gaat altijd via de coördinator strafzaken)
  • Als een speler in protest gaat, moet ook een functionaris van CVV Zwervers die de aanleiding van de rode kaart gezien heeft (bestuur, trainer, leider, assistent-scheidsrechter) een rapport indienen;
  • De rapporten moeten binnen drie werkdagen na de dagtekening van de uitspraak van de KNVB opgestuurd worden; daarna wordt een protest niet meer geaccepteerd;
  • Na een rode kaart is een speler voor de volgende wedstrijd automatisch geschorst. Die wedstrijd gaat later van de totale straf af.
  • Als een speler in beroep gaat is hij na die ene wedstrijd schorsing speelgerechtigd tot de KNVB uitspraak heeft gedaan.
  • De opgelegde straf is van toepassing tot het team waarin gespeeld werd toen de straf is opgelopen, het aantal wedstrijden waaruit de straf bestaat, heeft gespeeld. Tot dan mag ook niet in een ander team gespeeld worden.
 3. Rode kaart tegenstander
  • Als een speler van de tegenpartij direct rood krijgt, moet alleen een rapport opgestuurd worden als de KNVB daarom vraagt.
  • In dat geval moeten de speler die betrokken was bij de aanleiding van de rode kaart, en een functionaris van CVV Zwervers rapport opmaken (uiteraard alleen als er inderdaad een speler van CVV Zwervers bij betrokken was).
  • Deze rapporten moeten binnen drie werkdagen na de dagtekening van het verzoek van de KNVB opgestuurd worden.
 4. Incidenten/stakingen
  • Van een incident of een staking van een wedstrijd moet de coördinator strafzaken zo spoedig mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) op de hoogte gesteld worden (Jan Verhoeven: 06-20432853). Ook zal de coördinator van de scheidsrechters (Jeroen Burghoorn: 06-12729281) geïnformeerd moeten worden. Jeroen kan dan de juiste rapportage begeleiden.
  • Bij geen gehoor kan de melding bij het wedstrijdsecretariaat worden neergelegd; (Jan Hadders 06-50281942)
  • Indien een wedstrijd tijdelijk dan wel definitief wordt gestaakt of er hebben andere incidenten (tijdens of na de wedstrijd) plaatsgevonden dan moet de vereniging zelf rapporteren zonder dat de KNVB daar om gevraagd heeft.
  • Het rapport moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na de wedstrijddag naar de KNVB opgestuurd worden.
  • Indien dit niet gebeurt, zal de KNVB per brief vragen om alsnog te rapporteren, maar daar zit dan wel al een boete aan vast.
  • Boetes zijn voor rekening van degene die verzuimd heeft een rapport op te stellen en op te sturen.
 5. Excessen
  • Als er sprake is van excessen (bijvoorbeeld een massale vechtpartij) dan kan de vereniging assistentie inroepen van de KNVB over het te doorlopen traject via het noodnummer;
  • Na de wedstrijd moet er een mail gestuurd worden naar de KNVB, afdeling Tuchtzaken met een kort verslag van wat er gebeurd is;
  • Voor de echte rapportage: zie procedure bij incidenten;
  • Bij ernstige excessen wordt de politie ingeschakeld.

 1. Contactpersonen bij CVV Zwervers

Jan Verhoeven

Coördinator en aanspreekpunt strafzaken

Cor Kortlever

Coördinator scheidsrechters

Jan Hadders

Aanspreekpunt vanuit wedstrijdsecretariaat

Taakomschrijving van de coördinator Strafzaken

 • verzorgt alle contacten met de KNVB;
 • wordt zo spoedig mogelijk – in ieder geval op de dag zelf - op de hoogte gesteld van incidenten zoals het (tijdelijk) staken van wedstrijden;
 • begeleidt spelers, leiders, trainers bij het opstellen en indienen van een rapportage;
 • neemt de rapportages in ontvangst en verstuurt die naar de KNVB;
 • communiceert door de KNVB opgelegde straffen met de betreffende trainer/leider en coördinator.